Home > Oplossingen > YARTYK-Analyse

YARTYK-Analyse

YARTYK-Analyse ©  brengt de verborgen meerwaarde van een onderneming in kaart! 

Fusies, overnames, eigen innovaties, markt- en strategiewijzigingen – het zijn enkele van de vele redenen waardoor ondernemingen over bedrijfsactiviteiten beschikken die niet (meer) deel uit maken van de kernactiviteiten. De synergie met de andere activiteiten gaat verloren en als ‘verwezen’ activiteit binnen een onderneming krijgen zij niet meer het kapitaal en de managementaandacht die nodig is voor verdere ontwikkeling. Hier zit meerwaarde!

Verborgen diamanten

Verborgen diamanten zijn bedrijfsactiviteiten die groeipotentie hebben, maar in hun huidige setting geen kans op succes krijgen. Dat kan, als een onderneming deze activiteiten niet als zodanig herkent of als deze activiteiten binnen de onderneming geen ‘probleem’ vormen.

De activiteiten verliezen aan aandacht en hun waarde gaat uiteindelijk geheel verloren. Een onderneming kan haar verborgen diamanten, voordat ze hun waarde verliezen, ook te gelde maken. Door verzelfstandiging of verkoop aan een partij die deze activiteit van strategisch belang acht – tot één van haar kernactiviteiten rekent.

Hoe vind je verborgen diamanten?

Het ontdekken van verborgen diamanten is geen eenvoudige kwestie. Daarvoor is analyse nodig naar de autonome waarde van een bedrijfsactiviteit, de (potentiele) meerwaarde door onderlinge samenhang en samenwerking met andere bedrijfsactiviteiten en de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de realisatie van de strategie van een onderneming.

YARTYK (You Are Richer Than You Know)

De YARTYK-Analyse is een systematische methode om de verborgen diamanten van een onderneming in kaart te brengen. De methode bestaat uit 5 stappen die – afhankelijk van het aantal te analyseren activiteiten, beschikbaar zijn van benodigd cijfermateriaal, te investeren tijd – in maximaal 3 maanden inzicht in de  verborgen waarde geeft. De stappen:

1) Interviews met verantwoordelijken
2) Synergie bepalen aan de hand van cijfers
3) Onderzoeksvragen formuleren
4) Fact finding
5) Conclusies en aanbevelingen

De methode is volledig uitgewerkt: de vragen voor het interview, de bedrijfsgegevens die nodig zijn om synergie te bepalen, mogelijke vervolgvragen, etc. Interesse in YARTYK? Wij bieden ook een workshop. 

Workshop

Aan de hand van een vereenvoudigde case laten wij de deelnemers ervaren dat de waarde van een bedrijfsactiviteit afhankelijk is van de context. De deelnemers krijgen cijfermatig inzicht in een holding met 4 activiteiten. Activiteiten die samenhangen door gedeelde technologie en interne toeleveringen. Centraal staat de vraag: wat gaat er gebeuren met de verschillende activiteiten als de holding haar ambitie en doelstellingen gaat realiseren door een aangescherpte strategie?

Resultaat: inzicht in hoe YARTYK synergie, verborgen diamanten én kans op meerwaarde creatie systematisch in kaart brengt.