Home > Oplossingen > YARTYK-Analyse

YARTYK-Analyse

YARTYK-Analyse ©  brengt de verborgen meerwaarde van een onderneming in kaart! 

Fusies, overnames en eigen innovaties leiden tot ondernemingen met een breed scala aan activiteiten. Activiteiten die in meer en mindere mate bijdragen aan de waarde van de onderneming als geheel. YARTYK is een strategische analysemethodiek voor het vaststellen van onderbenutte synergievoordelen en het identificeren van verborgen diamanten.

Waarde van bedrijfsactiviteiten

De waarde van een bedrijfsactiviteit voor een onderneming bestaat uit een optelsom van i) de autonome waarde van de activiteit, ii) de meerwaarde door samenhang en samenwerking met andere activiteiten en iii) de mate waarin de bedrijfsactiviteit bijdraagt aan de realisatie van de strategie van de onderneming. 

De waarde van een bedrijfsactiviteit is dus afhankelijk van de context. Verandert de context door verkoop of aankoop van een activiteit en/of markt- en strategiewijziging dan daalt of stijgt de waarde van een bedrijfsactiviteit voor de onderneming als geheel.

YARTYK-Analyse ©

YARTYK is een strategische analysemethodiek om de waarde van bedrijfsactiviteiten te analyseren. YARTYK levert inzicht in:

  • de autonome waarde van een bedrijfsactiviteit;
  • omzet die een bedrijfsactiviteit voor andere activiteiten kan generen;
  • profijt door onderlinge samenwerking (shared services);
  • onderbenutte synergievoordelen;
  • de waarde van een bedrijfsactiviteit voor realisatie van de ondernemingsstrategie;
  • verborgen diamanten.

Wat zijn verborgen diamanten?

Verborgen diamanten zijn bedrijfsactiviteiten met potentie, maar die buiten de kernactiviteiten vallen. De activiteiten verliezen aandacht en hun waarde gaat verloren, tenzij de onderneming haar verborgen diamanten tijdig – door verkoop – te gelde gaat maken.

De analyse stappen

1) Interviews met verantwoordelijken
2) Synergie bepalen aan de hand van cijfers
3) Onderzoeksvragen formuleren
4) Fact finding
5) Conclusies en aanbevelingen

De methode is volledig uitgewerkt: de vragen voor de interviews, de bedrijfsgegevens die nodig zijn om synergie te bepalen, mogelijke vervolgvragen, etc. YARTYK geeft – afhankelijk van het aantal te analyseren activiteiten, beschikbaar zijn van benodigd cijfermateriaal, te investeren tijd – in maximaal 3 maanden inzicht in de verborgen waarde van een onderneming.

Interesse? Wij bieden ook een workshop

De deelnemers krijgen cijfermatig inzicht in een holding met 4 activiteiten. Activiteiten die samenhangen door gedeelde technologie en interne toeleveringen. Centraal staat de vraag: wat gaat er gebeuren met de verschillende activiteiten als de holding haar ambitie en doelstellingen gaat realiseren door een aangescherpte strategie?

Resultaat: inzicht in hoe YARTYK onderbenutte synergievoordelen, verborgen diamanten én de kans op meerwaarde creatie systematisch in kaart brengt.