Home > Oplossingen

Onze oplossingen

Wij beschikken over pasklare oplossingen op de volgende gebieden:

 • Continuïteitsvraagstukken en turnaround management
 • Time for change en verandermanagement
 • Strategievorming en carve-out begeleiding
 • Bedrijfsvoeringsvraagstukken

 

Continuïteitsvraagstukken en turnaround management

Bij beginnende liquiditeitsproblemen

Vrij eenvoudig te herkennen signalen zijn stagnerende omzet, uitblijven van nieuwe klanten, toename van concurrentie. Primaire reactie is veelal bezuinigen op de uitgaven. Averechts effect is: het gaat hier niet goed. Dan maar kiezen voor window-dressing (doen alsof het voorspoedig gaat). Waarom niet acteren als de klok op kwart voor twaalf staat? Dan zie je al doemscenario’s, maar zijn er nog vele mogelijkheden om succesvol bij te sturen. Lees meer over onze toegevoerde waarde bij beginnende liquiditeitsproblemen.

Omgekeerd werken

Turnaround management draait om het bewerkstelligen van vernieuwing en herstructurering van een bedrijf: het formuleren van een strategisch plan en het implementeren van alle daarbij behorende acties om tot vernieuwing te komen. Een turnaround lijkt op omgekeerd werken, omdat je midden in de strijd begint: eerst financiële gaten dichten, dan de tactiek van de dagelijkse processen aanpassen om daarna eens goed naar de strategie te kijken. Praktijk echter: zodra de zaken weer stabiel lijken, vertrekt de crisis/turnaroundmanager. Lees meer over de werkwijze in het middenbedrijf

Van crisissituatie naar turnaround

Saneren zonder aanpak van de onderliggende oorzaken, biedt slechts tijdelijk soelaas! Bij een turnaround gaat met om een slimme combinatie van saneren en het ontwikkelen van een nieuw toekomstbestendig bedrijfsmodel. ZPACT biedt daarbij ondersteuning. We beschikken over gekwalificeerde crisis- en verandermanagers die u kunnen helpen bij het moeilijke proces van de sanering. Zij beschikken over de routine voor een snelle afwikkeling én leggen de basis voor de nieuwe onderneming. Verder lezen

Time for change en verandermanagement

Verandermanagement

U hebt het gevoel dat ‘het’ dringend anders moet. De resultaten voldoen niet aan de doelstellingen, de sfeer in het bedrijf is niet goed, er gaat veel onnodig fout, persoonlijke verhoudingen staan verbeteringen en innovaties in de weg. Wellicht hebt u dit inzicht al meerdere keren met het verantwoordelijk management gedeeld. Toch slaagt u er niet in om de verandering opgang te krijgen en het tij te doen keren.

Dan kan het zijn dat uw bedrijf toe is aan een echte verandermanager. Iemand die onafhankelijk is, die de gevestigde standpunten en visies ter discussie stelt, die nieuwe inzichten en oplossingen naar voren brengt, de geesten rijp maakt voor verandering en de veranderingen tot stand brengt. Lees verder

PERSPECT: langere-termijn perspectief op blijvend succes / excellentie

Bedrijfsresultaten vallen tegen, marktaandelen lopen terug en veranderingen komen niet op gang om het tij te keren. U bent aandeelhouder of commissaris van een bedrijf én hebt het gevoel dat anders en beter moet kunnen. Wij bieden Perspect(ief): de verplichting om een bedrijf in al haar aspecten tot excellentie te brengen.

 • Integrale waarde creatie
 • Meetbare prestatie indicatoren
 • Vooraf bepaald en overeengekomen
 • Tegen normale vergoeding
 • Met prestatiebeloning achteraf

Excellentie draait om integrale waarde creatie, de perfecte mix van blijvend verhoogde performance op het gebied van: efficiënte interne bedrijfsvoering, voorsprong op concurrentie, superieure klantbeleving. De basis is een gezamenlijk ambitie. Die leggen we vast in een meerjarenovereenkomst (2-4 jaar). Lees verder over onze visie en aanpak.

Hoe kan de glasgroentesector uit de problemen komen?

De glasgroenteteelt in Nederland zit sinds jaren sterk in de verdrukking. Alle belangrijke spelers in de sector ondervinden daarvan de problemen. De telers lijden grote verliezen, de banken krijgen hun leningen niet betaald. The Greenery lijdt zwaar verlies en neemt (nood)maatregelen om te overleven. Werknemers verliezen hun baan, gemeenten in de belangrijke tuinbouwgebieden worden geconfronteerd met werkloosheid. Graag presenteren wij u onze visie op de problematiek en oplossingsrichtingen.

Ons zespuntenplan voor de tuinbouwsector hebben wij ook gepubliceerd op GFactueel, dé site voor de groente en fruitsector. Meer publicaties van onze hand over dit onderwerp treft u in dit dossier. 

Strategievorming en divisionele buy-out

Verborgen diamanten

Als gevolg van strategische keuzes, toegenomen focus, fusies of andere oorzaken vallen in veel bedrijven bedrijfsonderdelen, producten, innovaties of marktsegmenten buiten de kernactiviteiten. Vaak leidt dat er toe dat deze activiteiten niet de managementaandacht en investeringsmiddelen krijgen om ze succesvol te maken. Dit ondanks de grote potentie die ze in zich hebben. Hierin zit meerwaarde. ZPACT biedt een concreet programma om de verborgen diamanten te gelde te maken. Lees verder over Verborgen diamanten.

Workshop Strategische Samenhang Analyse

Deze workshop is in ontwikkeling. Op 2 juni hebben we een try-out gehouden. Binnenkort meer!

Expert en interim-management

Privacy check: is uw bedrijf compliant?

De Wet bebescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken noodzaken iedere organisatie te beoordelen of ze voldoet aan de privacyregels. Vragen daarbij zijn onder meer:

 • Verwerkt mijn bedrijf persoonsgegevens? Zo ja, is de verwerking gebaseerd op een wettelijke grondslag?
 • Bestaat voor de verwerking een vooraf bepaald, duidelijk en gerechtvaardigd doel?
 • Is de verwerking ook beperkt tot dat doel? 
 • Worden niet méér gegevens verwerkt dan noodzakelijk? Worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk?
 • Zijn de persoonsgegevens op passende wijze beveiligd, zowel in technische als organisatorische zin?
 • Is de organisatie transparant over de verwerking van persoonsgegevens naar de betrokkenen toe?
 • Is er een protocol waarin wordt beschreven hoe te handelen bij een datalek?

Bij dit alles en meer kan ZPACT helpen. Wij hebben professionals die als functionaris voor de gegevensbescherming en ICT-adviseur verstand hebben van zowel de juridische kant (voldoen aan de wet) als de technische kant (passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen). Wij ondersteunen graag managers, accountants, controllers, marketeers, ICT- en HR-professionals op privacygebied. Lees meer.

Business improvementscan en business innovation

Als ondernemer ziet u ongetwijfeld kansen om de meerwaarde van uw bedrijf te vergroten. De ideale kans bestaat niet of komt niet op het juiste moment. Zoveel kansen, zoveel redenen om een kans niet de aandacht te geven die nodig is om het tot een commercieel succes te maken. ZPACT helpt u om uw kansen te identificeren, door te rekenen én uit te voeren. Lees meer over onze business improvementscan.

Identity Marketing

Ondernemingen met een positieve identiteit komen altijd ‘vanzelf’ op shortlists. Het zijn die bedrijven die moeiteloos aan goed personeel lijken te komen. Het zijn de concurrenten die altijd wat duurder mogen zijn. Daar ligt de voorsprong van een aansprekende positieve identiteit van je onderneming. Buiten winnen = Binnen beginnen. Wij kunnen de identiteit van je organisatie in kaart brengen met een online waardenspel dat een lage drempel kent en binnen 15 minuten te spelen is. Tal van B2B en B2C organisaties hebben reeds gebruik gemaakt van deze methodiek.

LEAN groeien

Veel maakbedrijven staan na een lange moeilijke periode voor een groei in orders en de instroom van nieuwe producten. Twee zaken bemoeilijken het snelle opschakelen: de financiering van productie-middelen en voorraden, en de noodzakelijke instroom van technisch geschoolde medewerkers. Een aanpak op meerdere fronten met het doel om met dezelfde mensen meer te kunnen produceren.