Home > Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het primaire doel van Zpact is het vergroten van de slagkracht van zelfstandig opererende professionals. Zpact doet dat door hen met elkaar in contact te brengen en in contact met potentiële opdrachtgevers. Op het gebruik van de website www.zpact.nl is deze disclamer van toepassing.

Community

Zpact is een community voor zelfstandige top professionals. Zij krijgen toegang tot de community na een screening. Desalniettemin kan Zpact voor de juistheid en de volledigheid van de door de professionals verstrekte informatie op geen enkele wijze instaan. Het staat professionals vrij om zelf met elkaar in contact te treden en met elkaar kennis te delen.

De community staat ook open voor opdrachtgevers. Ook zij krijgen toegang na een screening en kunnen vervolgens hun opdrachten plaatsen. Ook hier geldt dat Zpact voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie op geen enkele wijze kan instaan. Opdrachtgevers kunnen elkaars opdrachten niet inzien.

Professionals en opdrachtgevers kunnen met elkaar in contact treden. Bij het leggen van contact fungeert Zpact als intermediair. Nadat beide partijen bevestigd hebben dat zij met elkaar in contact willen treden, verstrekt Zpact de contactgegevens.

Content

De content op de website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Ondanks dat Zpact zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de content, kan Zpact voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte content is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kan derhalve in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Zpact en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop en daardoor verstrekte content. Zpact aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Zpact worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Zpact.

Beoordeling content

Op de website wordt de mogelijkheid geboden om in contact te treden met andere gebruikers van de website en om berichten naar elkaar te sturen of content te delen. U kunt met elkaar kennis en ervaring(en) delen voor zover dit past binnen het doel van de website. Hieronder is een niet limitatieve opsomming opgenomen van content die in ieder geval niet binnen het doel van de website vallen, waarbij het uitsluitend ter beoordeling van Zpact is of content wel of niet binnen het doel van de website valt. Niet binnen het doel valt in ieder geval content:

 • die discriminerend is over uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden
 • die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van anderen
 • die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
 • die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites of pornografisch of erotisch materiaal bevat
 • waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld
 • waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd
 • waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Zpact of derden worden geschonden
 • waarbij kettingbrieven, junkmail of spam betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor illegale doeleinden
 • waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zpact commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of andere kansspelen
 • waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming
 • die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden

Zpact staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en volledigheid van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. Zpact houdt zich het recht voor om deze bijdragen zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen. Bovenstaande specifieke uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Zpact zijn niet limitatief.

Opdrachten

Op de website staan opdrachten. Zpact staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en de volledigheid en de beschikbaarheid van de opdrachten.

Informatie

Op de website staat informatie, waaronder een kennisdatabase. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Aanbiedingen

Op de website staan enkele aanbiedingen. Zpact kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze aanbiedingen.

Wijzigen

Zpact heeft het recht om de inhoud van en de verwijzingen op de website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen. Voor de duidelijkheid: persoonlijke profielen en opdrachten maken ook onderdeel uit van de inhoud van de website.

Misbruik

U kunt een persoonlijk profiel opstellen en lid worden van de community. Zpact heeft het recht om – wanneer vanuit het perpectief van Zpact misbruik wordt gemaakt van de diensten – op ieder moment het lidmaatschap van de community in te trekken en het persoonlijk profiel te verwijderen. Dit geldt voor het bewust verstrekken van foutieve informatie en onder andere voor het gebruik van de website voor:

 • het delen van ongevraagd promotiemateriaal
 • het  delen van informatie die Zpact ziet als schadelijk, provocatief, bedreigend, illegaal, vulgair, frauduleus, intimiderend of racistisch
 • het delen van persoonlijke informatie van derden zoals adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en burgerservicenummers
 • het delen van informatie over het gebruik van de website en de dienstverlening ten einde anderen – met Zpact vergelijkbare aanbieders – concurrentievoordeel te gunnen

Bovengenoemde opsomming is niet limitatief.

Werking

Zpact streeft naar een goede werking van de website en van de aangeboden diensten. Zpact kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website. Ook garandeert Zpact niet dat de gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zpact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.