Home > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Zpact BV vanaf het moment dat de interim professional of de opdrachtgever een (proef)abonnement hebben gesloten. Het (proef)abonnement geeft toegang tot de community.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 • Algemene voorwaarden. De bepalingen zoals opgenomen in de meest recente versie van de Algemene voorwaarden gepubliceerd op www.zpact.nl.
 • Interim professional. De (rechts)persoon die zich beroepshalve bezig houdt met het tijdelijk vervullen van opdrachten.
 • Opdrachtgever. De (rechts)persoon die opdrachten aan Interim professionals gunt.
 • Community. Het virtueel trefpunt voor Interim professionals en Opdrachtgevers.
 • Proefabonnement. Het Proefabonnement geeft Interim professionals en Opdrachtgevers gedurende de proefperiode toegang tot de Community. Op www.zpact.nl staat de duur van de proefperiode vermeld.
 • Screening. Het onderzoek dat Zpact uitvoert alvorens toegang te verlenen tot de Community.
 • Abonnement. De Interim professional  kan na het Proefabonnement een Abonnement op de toegang tot de Community van Zpact sluiten. Het gaat om een Abonnement met de looptijd van 1 (één) jaar.
 • Abonnementsovereenkomst. De Opdrachtgever kan na het Proefabonnement een  overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zpact sluiten inzake het gebruik van de dienstverlening van Zpact.
 • Welkomstbericht. Met het Welkomstbericht verleent Zpact toegang tot de Community en gaat het Proefabonnement in.
 • Abonnementsgeld. De vergoeding voor de toegang tot de Community van Zpact.
 • Aanvullende diensten. Op de Community van Zpact kunnen aanvullende diensten worden aangeboden. Op deze aanvullende diensten zullen de kosten vermeldt op www.zpact.nl van toepassing zijn. 

 Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Zpact BV vanaf het moment dat de Interim professional of de Opdrachtgever een Proefabonnement hebben gesloten.
 • De Algemene voorwaarden blijven van toepassing nadat het Proefabonnement is omgezet in een Abonnement.
 • Het Proefabonnement is gesloten zodra Zpact de Interim professional of de Opdrachtgever toegang heeft verleend tot de Community. 

Artikel 3. Toegang tot de Community

 • Zpact verleent de Interim professional of de Opdrachtgever toegang na een Screening.
 • De Screening start zodra de Interim professional of de Opdrachtgever op www.zpact.nl hun belangstelling in de diensten van Zpact hebben getoond middels “Aanmelden als professional” respectievelijk “Opdracht plaatsen”.
 • Na een positieve Screening ontvangt de Interim professional of de Opdrachtgever een Welkomstbericht. 

Artikel 4. Proefabonnement

 • Het Proefabonnement geeft de Interim professional of de Opdrachtgever gedurende de proefperiode toegang tot de Community.
 • De duur de van de Proefperiode staat vermeld op www.zpact.nl.
 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Proefabonnement.

Artikel 5. Abonnement

 • Na afloop van het Proefabonnement kan de Interim professional of de Opdrachtgever een Abonnement sluiten.
 • Het Abonnement van de Interim professional is gesloten zodra het Abonnementsgeld is voldaan.
 • Het Abonnement van de Opdrachtgever is gesloten zodra de Abonnementsovereenkomst is getekend.

Artikel 6. Abonnement Interim professional

 • Indien de Interim professional na de proefperiode gebruik wenst te blijven maken van de diensten van Zpact dan sluit de Interim professional een Abonnement.
 • Het Abonnement wordt voor 1 (één) jaar gesloten. Het Abonnementsgeld staat vermeld op www.zpact.nl.
 • Het Abonnementsgeld dient jaarlijks direct na afloop van de Proefperiode of na afloop van het Abonnement vooraf te worden voldaan.
 • Indien de Interim professional toch geen gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Zpact, volgt geen restitutie van reeds betaald Abonnementsgeld.
 • Evenmin volgt restitutie indien Zpact de Interim professional toegang ontzegd omdat de Interim professional zich niet houdt aan de Algemene voorwaarden.

Artikel 7. Abonnement Opdrachtgever

 • Indien de Opdrachtgever na de proefperiode gebruik wenst te blijven maken van de diensten van Zpact dan sluit de Opdrachtgever een Abonnement.
 • Het Abonnement wordt gesloten middels een Abonnementsovereenkomst.

Artikel 8. Inhoud abonnement

 • Het (proef)abonnement geeft de Interim professional of de Opdrachtgever toegang tot de Community.
 • De Interim professional kan op de Community naar opdrachten zoeken, contact leggen met collega’s, deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, workshops, trainingen, kennis halen (brengen en delen) en gebruik maken van aanbiedingen.
 • De Opdrachtgever kan op de Community onbeperkt opdrachten plaatsen, naar Interim professionals zoeken.

Artikel 9.  Gedragscode

 • De Interim professional of de Opdrachtgever garandeert dat hij de Community gebruikt conform het doel van de Community.
 • De Interim professional of de Opdrachtgever zal derden geen toegang via zijn inloggegevens aan de Community verlenen.
 • De Interim professional of de Opdrachtgever mag content op de Community uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik en onder geen enkel beding met derden delen.
 • De Interim professional of de Opdrachtgever kan content aan de Community toevoegen. Content die niet past bij het doel van de Community zal worden verwijderd. Het betreft content:
  • Die discriminerend is over uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden
  • Die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van anderen
  • Die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
  • Die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat
  • Waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld
  • Waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd
  • Waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, of waarmee enige andere rechten van Zpact of derden worden geschonden
  • Waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor of illegale doeleinden
  • Waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zpact commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of andere spellen
  • Waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming
  • Die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden

Artikel 10. Plichten Zpact

 • Zpact verplicht zich jegens de Interim professional of de Opdrachtgever tot een vakbekwame uitvoering van haar diensten.
 • Zpact spant zich in op de www.zpact.nl (inclusief Community) beschikbaar te houden voor gebruik.
 • Indien zich gebreken in de beschikbaarheid voordoen, zal Zpact zich inspannen om de gebreken binnen redelijke termijn te verhelpen.
 • Een schadeloosstelling jegens de Interim professional wegens structurele gebreken is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het Abonnementsgeld over 1 (één) jaar.

Artikel 11. Rechten Zpact

 • Zpact is gerechtigd om de Interim professional of de Opdrachtgever – wanneer vanuit het perspectief van Zpact misbruik wordt gemaakt van de diensten – op ieder moment de toegang tot de Community te ontzeggen.
 • Zpact is door de Interim professional of Opdrachtgever gevrijwaard voor mogelijke claims van derden voorvloeide uit of verband houdende met het gebruik van de Community.

Artikel 12. Beperking aansprakelijkheid

 • De dienstverlening van Zpact bestaat uit het creëren van een Community waarop de Interim professional met andere professionals in contact kan treden en in contact kan treden met potentiële opdrachtgevers. Zpact kan niet garanderen dat deze contacten leiden tot een opdracht voor de Interim professional.
 • De Interim professional of de Opdrachtgever krijgt toegang na een Screening. Desalniettemin kan Zpact op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie.
 • De content op de Community is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Ondanks dat Zpact zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de content, kan Zpact voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte content is uitsluitend indicatief van aard.
 • Zpact kan niet garanderen dat www.zpact.nl (inclusief Community) foutloos en ononderbroken functioneert.
 • Jegens de Interim professional is een schadeloosstelling wegens structurele gebreken te alle tijde beperkt tot het bedrag van het Abonnementsgeld over 1 (één) jaar.
 • De schadeloosstelling jegens de Opdrachtgever is geregeld middels de Abonnementsovereenkomst.
 • Zpact is jegens de Interim professional uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit:
  • Misbruik van de Community, verlies van gegevens
  • Het niet beschikbaar zijn van de Community
  • Overeenkomsten die naar aanleiding van het gebruik van de Community worden gesloten, waaronder overeenkomsten tussen de Interim professional en de Opdrachtgever